Älyliikenne

Älyliikenne tarkoittaa tie-, rata-, vesi- ja lentoliikenneratkaisujen kehittämistä tieto- ja viestintätekniikan avulla (älyliikenne = liikenne + ICT). Suomen kielessä liiketoiminta-alueesta on aikaisemmin käytetty myös termiä liikennetelematiikka. Englannin kielessä samaa asiaa tarkoitetaan tyypillisesti termeillä ITS (Intelligent Transport Systems), Smart Traffic tai Traffic Telematics.

Älyliikenne ja siihen liittyvät ratkaisut voidaan jakaa kolmeen pääpainopistealueeseen: liikennejärjestelmän sujuvuuden, turvallisuuden ja ekologisuuden parantaminen.

Älyliikenne huomioi paikalliset tarpeet

Painopistealueet saattavat vaihdella merkittävästikin eri puolilla maapalloa. Väljemmillä pohjoisilla alueilla, joissa liikenneolosuhteet ovat usein vaikeat, pääpaino älyliikenteen ratkaisuilla on tyypillisesti parantaa tiellä liikkujien turvallisuutta. Tiheämmin asutuilla alueilla älyliikenteen ratkaisuilla pyritään turvallisuuden parantamisen lisäksi erityisesti optimoimaan olemassa olevan tieverkoston käyttöä eli liikenteen sujuvuutta ja samalla edistämään ekologisuutta.

Älyliikenne ja sitä tukevat ratkaisut sisältävät toiminnallisesti yleensä kaksi vaihetta: (1) liikenteen ja olosuhteiden tilannekuvan hahmottaminen ja (2) liikennejärjestelmän toiminnan ja turvallisuuden optimointi. Teknisesti ensimmäisessä vaiheessa on yleensä kyse olosuhteiden havainnoinnista (esim. liikennemäärät, sää, poikkeustilanteet, ajoratojen kunto), havaintotietojen siirrosta ja keskitetystä varastoinnista sekä lopulta tietojen analysoinnista mahdollisimman tarkan hetkellisen liikenteen ja olosuhteiden tilannekuvan sekä niihin liittyvien ennusteiden tekemiseksi.

Älyliikennesovellusten toisessa vaiheessa toteutetaan ratkaisuja liikennejärjestelmien käyttäjien (esim. yksityiset ajoneuvot, joukkoliikenne, jalankulkijat) informoimiseksi, varoittamiseksi sekä ohjaamiseksi turvallisemman ja optimaalisemman liikennejärjestelmän toiminnan saavuttamiseksi. Liikennejärjestelmän käyttäjiä voidaan ohjata ja varoittaa monilla eri tavoilla, joista esimerkkeinä vaikka tien varren muuttuvat varoitus- ja nopeusrajoitusmerkit, informaatio-opasteet, ajoneuvojen sisäiset ajoneuvopäätteisiin välitetyt tiedot tai GPS-pohjaiset navigointilaitteet, web-pohjaiset informaatiopalvelut, mobiilisovellukset sekä muut liikennetiedotteet.

Älyliikenne on yksi Teollisen internetin ratkaisujen suurimmista käyttäjistä ja määritellään yhdeksi merkittävimmäksi Teollisen internetin toimialueen alahaaraksi. Teollisen internetin teknologiapinon näkökulmasta älyliikenteen ratkaisut sisältävät kaikki sen peruselementit: jatkuva mittaaminen, hajautettu tiedonkeruu ja laitehallinta, tiedonsiirtoratkaisut, keskitetty suurien tietomassojen varastointi (Big data) ja sen analytiikka sekä koko pinon lävistävät tiukat tietoturvavaatimukset (kyberturvallisuus). Toiminnallisessa mielessä ratkaisujen avulla seurataan reaaliajassa järjestelmän toimintaa sekä optimoidaan ja kehitetään sen toimintaa (kuten sujuvuus, turvallisuus, tehokkaampi kunnossapito ja uudet palveluinnovaatiot).
Nodeonin asiantuntijoiden Teollisen internetin laaja-alaista osaamista on hiottu juuri älyliikenteen kentässä jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Kokemuksemme perustuu laaja-alaiseen kokemukseen tieliikennehankkeiden kaikista eri vaiheista, yleissuunnittelusta älyliikennejärjestelmien toteutukseen sekä monipuolisista teknologiakonsultointitehtävistä. Ymmärrämme tämän teknologisen ympäristön asiakastarpeista järjestelmäintegraatioihin sekä pienempiin teknologisiin yksityiskohtiin saakka, kuten laiterajapinnat, haastavat olosuhteet, tietoliikenneratkaisut ja -protokollat, tiedon tehokas ja tietoturvallinen käsittely.

Nodeon Oy:n henkilöstö omaa yli sadan projektin ja yli sadan vuoden kokemuksen älyliikenneratkaisujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja konsultoinnista.

Älyliikenne – ota yhtettä Nodeoniin ja kysy lisää ratkaisuistamme.